Wyjście Wielkiej Brytanii z UE budzi wiele wątpliwości także w branży lotniczej. Niewyjaśnioną kwestią pozostaje chociażby prawo pasażerów do odszkodowania za zakłócone loty. Jak wskazują eksperci najgorszym scenariuszem byłaby jednak odmowa przyjęcia tzw. „sierocych lotów”, wylatujących z Wielkiej Brytanii jeszcze przed Brexitem, a lądujących w miejscu docelowym już po wyjściu z UE. Czy obowiązujące dotychczas rozporządzenie Parlamentu Europejskiego WE 261 będzie miało zastosowanie w takich sytuacjach?

Z końcem września Easyjet opublikował letni rozkład lotów i tym samym zaistniało duże prawdopodobieństwo, że dołączy on do swoich konkurentów realizujących kilka tzw. „sierocych lotów” (ang. „Cinderella flights”), czyli takich, które opuszczą Wielką Brytanię jeszcze przed Brexitem, ale dotrą do miejsca docelowego po wyjściu z UE. W momencie wejścia na pokład samolotu pasażerowie z brytyjskimi paszportami będą pełnoprawnymi obywatelami UE, ale kiedy już wysiądą z niego mogą być klasyfikowani jako „obywatele państw trzecich”. W efekcie ich prawa obowiązujące w UE, w tym możliwość roszczenia o odszkodowanie z tytułu lotu, mogą zostać naruszone. Jak wynika z danych AirHelp, w ciągu ostatniego roku pasażerowie podróżujący z i do Wielkiej Brytanii, w tym Polacy, byli uprawnieni do odzyskania łącznie aż 800 milionów euro za zakłócone loty .

W związku z wieloma spekulacjami dotyczącymi konsekwencji “tzw. Brexitu bez umowy”, czyli sytuacji, gdy Wielka Brytania opuści UE bez umowy o przestrzeni powietrznej, zespół prawny firmy AirHelp przygotował dla pasażerów najważniejsze informacje o przysługujących im prawach, uwzględniając trzy scenariusze:

 

1. Prawa pasażerów przed Brexitem
Zgodnie z obowiązującym w UE rozporządzeniem WE 261, pasażerowie linii lotniczych mają prawo do uzyskania rekompensaty finansowej w wysokości do 600 euro na osobę, gdy ich lot został opóźniony ponad trzy godziny, został odwołany bądź odmówiono im wejścia na pokład. Odszkodowanie przysługuje w przypadkach, gdy lądujemy w krajach europejskich korzystając z usług przewoźnika zarejestrowanego w UE. Warto pamiętać, że rekompensata należy nam się również w sytuacji, gdy linia lotnicza nie jest zarejestrowana w UE, ale lot rozpoczyna się w jednym z państw unijnych. Regulacje te dotyczą także Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ponadto, do zakłóceń lotu musi dojść z przyczyny linii lotniczej, a pasażerowie mają zazwyczaj trzy lata, by ubiegać się o należną rekompensatę.

 

2. Prawa pasażerów tzw. „sierocych lotów”
Pasażerowie „sierocych lotów” to osoby, które opuszczą Wielką Brytanię w piątek, 29 marca 2019 r., a dotrą do miejsca docelowego po Brexicie. W sytuacji, gdy loty te zostaną opóźnione bądź odwołane, prawa tych pasażerów będą zależeć od tego czy rząd Wielkiej Brytanii przyjmie czy uchyli rozporządzenie WE 261.

Jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie, to zgodnie z prawem istnieje też ryzyko odmowy przyjęcia tzw. “sierocych lotów”. Eksperci AirHelp wskazują, że byłby to jeden z najgorszych możliwych scenariuszy.

 

3. Prawa pasażerów po Brexicie
Sytuacja po Brexicie to przykład, który pozwala edukować i zwiększać świadomość pasażerów w zakresie ich praw do odszkodowania. Firma AirHelp przedstawia trzy różne scenariusze odnoszące się do obecnego prawa UE, podczas gdy rząd brytyjski zastosuje rozporządzenie WE 261, przyjmie je w zmienionej formie bądź je uchyli.

● Jeżeli rząd Wielkiej Brytanii uzna rozporządzenie WE 261

Pasażerowie nadal będą mogli ubiegać się o rekompensatę finansową w wysokości do 600 euro w przypadkach opóźnienia oraz odwołania lotu, a także odmowy przyjęcia na pokład. W tym wariancie podróżni pozostaną na wygranej pozycji jeżeli chodzi o prawo do odszkodowania od linii lotniczych.

● Jeżeli rząd Wielkiej Brytanii przyjmie zmienioną wersję rozporządzenia WE 261
Pasażerowie będą uprawnieni do uzyskania odszkodowania za opóźnienie, odwołanie lotu bądź odmowę wejścia na pokład samolotu. Zmianie może jednak ulec wysokość należnej rekompensaty.

Ponadto, w tym wariancie obowiązujące prawo może zostać osłabione, ponieważ sądy brytyjskie nie będą już podlegały jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Obecnie, orzecznictwo europejskiego organu obejmuje niektóre z bardzo ważnych aspektów praw pasażerów dotyczących odszkodowań, a jego decyzje są wiążące dla wszystkich europejskich sądów. Jednak w Wielkiej Brytanii może dojść do sytuacji, w której decyzje sprzyjające konsumentom wydane przez ETS nie będą wiążące dla tamtejszych sądów.

● Jeśli rząd uchyli rozporządzenie WE 261
Pasażerowie lecący z Wielkiej Brytanii liniami spoza UE do kraju europejskiego lub dowolnymi liniami do innego kraju na świecie nie będą mieli prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu zakłóceń lotu. W tej sytuacji będą oni całkowicie zdani na działanie linii lotniczych.

 

Nadal jednak loty z Europy do Wielkiej Brytanii, nawet te wykonywane przez brytyjskie linie lotnicze, będą związane przepisami rozporządzenia WE 261, dając tym samym pasażerom prawo do rekompensaty finansowej.

Christian Nielsen, szef działu prawnego AirHelp, komentuje: To niewyobrażalne, by Wielka Brytania została odcięta od UE, zwłaszcza, że turystyka pomiędzy Królestwem a krajami europejskimi takimi jak Polska jest niezwykle istotna. Istnieją setki ustaw i przepisów obowiązujących w UE, które Wielka Brytania zdecyduje się przyjąć, zmienić lub zignorować, ale jedno jest pewne, Zjednoczone Królestwo musi dojść do porozumienia w sprawie lotnictwa bez względu na to czy wyjdzie z UE czy nie.

Nadal niejasne pozostaje, czy pasażerowie podróżujący z i do Wielkiej Brytanii będą mieli takie same prawa jak dotychczas, gdy ich lot jest opóźniony, odwołany lub odmówiono im przyjęcia na pokład. Mamy nadzieję, że rząd Wielkiej Brytanii przyjmie podobne postanowienie do WE 261 co Norwegia, Islandia czy Szwajcaria oraz nie wykorzysta swoich uprawnień do odejścia od rozporządzenia, które co roku pomaga milionom pasażerów.

Niezależnie jednak od tego, w jakim kierunku obróci się ta sytuacja, będziemy niestrudzenie pracować, by pomagać podróżnym w uzyskaniu należnego im odszkodowania i wspierać ich podczas zakłóceń w podróży.

 

Porady dla pasażerów

Wraz z rosnącą niepewnością co do Brexitu, firma AirHelp przygotowała 4 porady dla podróżnych, którzy zarezerwowali bilety na loty odbywające się w piątek 29 marca 2019 r. oraz kolejnego dnia.

 

1. Poznaj swoje prawa

Osoby podróżujące do lub poza Wielką Brytanią w trakcie i po Brexicie powinny zapoznać się z prawami pasażerów jeszcze przed podróżą, tak by w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu były świadome opcji, jakie posiadają.

2. Regularnie sprawdzaj status swojego lotu

Istnieje ryzyko opóźnienia lub odwołania lotów w trakcie i po Brexicie, jeżeli rząd nie zawrze umowy o przestrzeni powietrznej. Dlatego też należy często sprawdzać status swojego lotu, a także być przygotowanym na dłuższe kolejki do odprawy oraz wydłużony czas spędzony na lotnisku.

3. Zaplanuj więcej czasu na podróż

Obecnie, obywatele z Europejskiego Obszary Gospodarczego podróżujący do Wielkiej Brytanii korzystają z łagodniejszych kontroli granicznych. Po Brexicie obywatele krajów EOG mogą być jednak poddani takiej samej lub podobnej kontroli, co obywatele spoza tej strefy. Może to prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania przy kontroli granicznej.

4. Sprawdź zasady anulowania rezerwacji i zwrotu kosztów

Wyjazdy zorganizowane będą nadal podlegać przepisom, które dają podróżnym prawo do alternatywnego wyjazdu lub zwrotu pieniędzy w przypadku zmian spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami.

Linie lotnicze już zaczęły przygotowywać się na najgorsze scenariusze i podczas sprzedaży biletów ostrzegają, że loty z Wielkiej Brytanii mogą nie być zrealizowane z powodu Brexitu. Wszystkie linie lotnicze będą musiały zwrócić koszty biletów, jeśli loty zostaną zawieszone po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

22 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa dotycząca nowych wpisów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Na konferencji obecni będą: prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz  Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konferencja prasowa dotyczyć będzie wpisu kolejnych 15 zjawisk/przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową Listę, która jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego i wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowa Lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska.Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Po konferencji odbędzie się uroczysta gala, na której zostaną wręczone decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokumenty odbiorą przedstawiciele depozytariuszy następujących zjawisk:

1.       Krakowska koronka klockowa

2.       Tradycje kulturowe Biskupizny

3.       Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie

4.       „TURKI” grodziskie

5.       Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej

6.       Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce

7.       Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej

8.       Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce

9.       Wyścigi kumoterek

10.     Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania

11.     Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu

12.     Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry

13.     Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku

14.     Plecionkarstwo w Polsce

15.     Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich

 

Dodatkowo przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymają decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie w rejestrze figuruje już pierwszy wpis. To Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych.

Sejmiki to ogólnopolskie przedsięwzięcie trwające nieprzerwanie od 45 lat. To spotkania mające na celu prezentację dorobku wiejskich zespołów teatralnych, doskonalenie ich kompetencji, poszerzenie wiedzy o teatrze oraz o kulturze ludowej. Spotkania te odbywają się w formie przeglądów realizowanych na obszarze gmin, powiatów i województw.

POLREGIO uruchomiło nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych będące kolejnym etapem realizacji procesu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. Nowe CPD umożliwi bardziej efektywną pracę przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i programów komputerowych.

                                                                                                          

Nowoczesne i elastyczne (tzw. hybrydowe) Centrum Przetwarzania Danych to kolejny etap realizacji spójnie zaplanowanych i złożonych projektów IT, będących częścią kończącego się w tym roku procesu restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne. Kluczowymi wskazanymi w tych działaniach elementami są powiązane ze sobą projekty przebudowujące i modernizujące rozwiązania teleinformatyczne przewoźnika. Jako, że rolą informatyki jest zapewnienie rozwiązań i narzędzi umożliwiających bardziej efektywną pracę przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i programów komputerowych uruchomione zostały takie projekty jak Centrum Przetwarzania Danych (CPD), które zamyka koncepcyjnie zaplanowane w strategii działania.

Nowe Centrum Przetwarzania Danych to skok cywilizacyjny w obrębie tego typu systemów w Przewozach Regionalnych. Zastaliśmy w Spółce przestarzały sprzęt i mało wydajne systemy, którym daleko do obecnie obowiązujących standardów. Żeby zarządzać tak dużym przedsiębiorstwem musimy mieć gwarancję w postaci niezawodnego systemu przetwarzania i przechowywania danych. To czynniki kluczowe dla dalszego rozwoju POLREGIO i zrobiliśmy właśnie kolejny istotny krok w tym kierunku – powiedział Krzysztof Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych.

Uruchomienie CPD zapewni Przewozom Regionalnym zwiększone zasoby obliczeniowe i przestrzeń do przechowywania danych, a główną różnicą w zakresie zarządzania tymi zasobami będzie możliwość ich dynamicznego przenoszenia i przydzielania pomiędzy aplikacjami. Dzięki temu poprawi się szybkość wykonywania obliczeń, tworzenia zestawień i raportów. CPD jest zainstalowane w pomieszczeniach w specjalistycznym obiekcie zapewniającym szerokopasmową łączność, nieprzerwane dostawy energii i bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Po uruchomieniu technicznym obiektu zaplanowana została migracja sprzętu i aplikacji wraz z danymi.

Blisko 2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. To o 14 proc. więcej niż przed rokiem – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba ta prawdopodobnie będzie rosła. Z badań Izby wynika bowiem, że zainteresowanych pakietem zdrowotnym jest aż 60 proc. pracowników.

Rośnie nie tylko liczba ubezpieczonych, ale też kwota, jaką przeznaczamy na ochronę. W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. wydaliśmy na prywatne polisy zdrowotne 386,5 mln zł, czyli 19 proc. więcej niż rok wcześniej. - Stabilnie rośnie rynek ubezpieczeń grupowych, bo coraz więcej pracodawców widzi, jak dużą wartością jest zdrowy pracownik. Warto też zwrócić uwagę, że płacone składki rosną szybciej niż liczba ubezpieczonych. To może świadczyć o zainteresowaniu szerszymi pakietami zdrowotnymi – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Badania przeprowadzone przez PIU we wrześniu tego roku potwierdzają, że prywatne pakiety zdrowotne cieszą się ogromnym zainteresowaniem pracowników i pracodawców. Co więcej, blisko 80 procent ankietowanych uważa, że pracodawca powinien zapewniać cykliczne wizyty u lekarza, podczas których badanych jest ogólny stan zdrowia i przedstawiane są zalecenia co do stylu życia.

Tylko niewiele ponad 38 proc. badanych korzysta wyłącznie z usług zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Połowa respondentów korzysta jednocześnie i z publicznej, jak i prywatnej opieki medycznej. Najczęstszą motywacją do wykupienia ubezpieczenia prywatnego jest skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie.

3 pomysły od Emirates na idealne kwiatowe selfie na pustyni #nofilterneeded

Kolorowe kwiaty, zielone łąki, bujne ogrody – tych obrazów raczej nie spodziewamy się znaleźć na pustyni. A jednak takie miejsca istnieją w Dubaju, mieście słońca. Oprócz niesamowitych widoków, takich jak najwyższy budynek świata, znajdują się tu także m.in. ogrody Dubai Miracle – które jeszcze nie są tak bardzo oblegane przez turystów, a jednocześnie stanowią doskonałe tło do selfie.

Miracle Garden to prawdziwy cud, który oczarowuje turystów przeszło 45 milionami kwiatów na powierzchni 72 tys. metrów kwadratowych. Można w nim podziwiać przedmioty codziennego użytku w skali 1:1. Oprócz dywanów, zegarów czy najdłuższej na świecie ściany z kwiatów są tu też takie atrakcje jak kwietne domy, samochody czy pociągi w oryginalnym rozmiarze. Do kolekcji trafił także jeden samolot: flagowy, pełnowymiarowy Airbus A380 linii Emirates, który uchodzi za największą atrakcję wśród zwiedzających.

 

Pomysł 1: Największa na świecie instalacja kwiatowa – A380 Emirates

Miłośnikom kwiatów i kolorowych roślin, którzy pierwszy raz widzą model samolotu Airbus A380 Emirates (naturalnej wielkości!), z wrażenia odbiera mowę. Zachwyt wzbudzają petunie, nagietki, lnice, fiołki, pelargonie i gailardie tworzące ogromny samolot Emirates, których jest łącznie około 5 milionów. Samo logo przewoźnika to kolorowa kompozycja złożona z przeszło 9 tys. kwiatów i roślin. Z kolei olbrzymie skrzydła o rozpiętości ponad 80,27 metra powstały ze 100 tys. kwiatów. 

Już na etapie planowania tego imponującego ogrodu pomyślano o zrównoważonym rozwoju - wszystkie kwiaty i rośliny wykorzystane w wielkiej instalacji A380 Emirates pochodzą ze zrównoważonych upraw i zostały posadzone w szkółkach Miracle Garden w okresie 4 miesięcy. Rozwiązano także kwestię podlewania - wszystkie rośliny są nawadniane ściekami oczyszczonymi.

 

Pomysł 2: Kolorowe niczym kwiaty – motyle w Butterfly Garden

Kwiaty i motyle są niemal nierozłączne. Ta myśl przyświecała twórcom ogrodu Butterfly Garden w Dubaju, który powstał tuż obok Miracle Garden. Pod 9 kopułami można podziwiać ok. 35 tys. gatunków motyli, które zachwycają zwiedzających bajecznymi kolorami. To może być okazja do pierwszego selfie z motylami!

 

Pomysł 3: Najlepsze miejsca na niezapomniane selfie w otoczeniu kwiatów

Jak uchwycić letnią atmosferę i zabrać wspomnienie o niej do jesienno-zimowej Europy? Jednym z pomysłów może być zdjęcie pod kwietnym łukiem w Miracle Garden (np. w kształcie serca lub motyla). Aby nie stracić z oczu całej panoramy, najlepiej udać się na taras widokowy, skąd roztacza się przepiękny widok na cały park.

Aby zanurzyć się w morzu kwiatów i zrobić niezapomniane zdjęcia, wystarczy 5,5-godzinny lot liniami Emirates do Dubaju. We wszystkich klasach pasażerowie mogą liczyć na wielokrotnie nagradzaną obsługę, wykwintne, wielodaniowe menu, wybór win w cenie biletu, bezpłatne Wi-Fi oraz system rozrywki pokładowej ice oferujący ponad 3,5 tys. kanałów, który w 2017 r. otrzymał wyróżnienie dla „najlepszego systemu rozrywki pokładowej na świecie”.

 

 

Najlepsze miejsca na długi weekend na przełomie maja i czerwca

Na przełomie maja i czerwca czeka na nas kolejny długi weekend – Boże Ciało w tym roku wypada 31 maja. Jeden dzień wolnego pozwoli na cztery dni wypoczynku.

Czytaj Więcej >>

Najlepsze pomysły na wyjazd rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Wkrótce Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób spędzić ten szczególny dzień ze swoimi pociechami, aby przyniósł jak najwięcej radości i pozostawił przyjemne wspomnienia. Możliwości na uczczenie tego święta jest naprawdę wiele. 

Czytaj Więcej >>

Najciekawsze pomysły na Majówkę

Już w marcu zaczynamy zastanawiać się, jak, a przede wszystkim, gdzie spędzimy Majówkę. W tym roku 1 maja wypada we wtorek, dodając do tego dwa weekendy plus 3 dni urlopu – szykuje się aż niemal 10 dni wypoczynku!  Czytaj więcej >

Najlepsze wiosenne wyjazdy typu city break

City break to alternatywna opcja dla tych wszystkich, którzy nie mają czasu wybrać się na dłuższy wypoczynek. Obejmuje ona wyjazdy weekendowe do najciekawszych miejsc w Europie. Krótkoterminowa wycieczka pozwala na wypoczynek oraz zapoznanie się z kulturą i kuchnią danego regionu.  Czytaj więcej >

Artykuły wybrane losowo

Jordania – serce Bliskiego Wschodu

 

Ad_Dier3.jpg

Petra – Ad-Dajr, czyli Klasztor, wykuta w skale budowla z I w. n.e.

© JORDAN TOURISM BOARD

Hanna Sobczuk


Siedzę na tarasie hotelu i popijam słodką arabską herbatę. Podziwiam rude od promieni zachodzącego słońca skały skrywające Petrę, słynne miasto Nabatejczyków. To tylko jeden z moich ulubionych obrazów w Jordanii, która wielu osobom wydaje się nudna, bo sądzą, że na pustyni nie można znaleźć żadnych atrakcji. Ja jednak uważam, że jest to jeden z najciekawszych i najbardziej ekscytujących krajów na świecie. Nieraz już urzekł mnie swoją różnorodnością, otwartością i gościnnością.

Więcej…

Na progu pustyni – Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman

Joanna Pszonka

Adam Domagała

 

<< Oblewany wodami Zatoki Perskiej, Morza Arabskiego i Morza Czerwonego Półwysep Arabski pokrywają pustynie i półpustynie. Bogactwo jego krajów stanowi czarne złoto, czyli ropa naftowa, a religię w nich dominującą – islam. Dwa z nich: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman przypominają grotę 40 rozbójników, którą przez przypadek odkrył Ali Baba. Skarby, jakie tam odkryjemy, zachwycą nie tylko nasze oczy. Nie zwlekajmy więc ani chwili: „Sezamie, otwórz się!” >>

Wizytówką Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest Dubaj, mimo iż to nie on pełni funkcję stolicy państwa, a Abu Zabi (Abu Dabi). Właśnie tu znajdują się najwyższy wieżowiec świata, najlepsze hotele, w tym niezmiernie luksusowy Burdż Al Arab (Burj Al Arab) w kształcie żagla – wybudowany na specjalnie dla niego stworzonej wyspie na Zatoce Perskiej, imponujące budynki, potężne centra handlowe, ośnieżony stok narciarski na pustyni, a po ulicach jeżdżą najdroższe samochody. Dzięki temu wielkiemu rozmachowi świat zwrócił uwagę na to miejsce. Dziś Dubaj stanowi cel nie tylko wyjazdów biznesowych, ale też turystycznych. Maskat w sąsiednim Omanie to natomiast miasto zupełnie inne. Tutaj bogactwo widać przede wszystkim w jego architektonicznej całości, jednolitej w stylu zabudowie, która sprawia, że omańska stolica wygląda niczym wspaniała ilustracja do arabskiej baśni. Biel ścian odcinająca się od koloru nieba, starannie zaprojektowana zieleń miejska, pięknie oświetlone po zmroku nabrzeże nadają Maskatowi niepowtarzalnego charakteru sułtańskich włości.

Więcej…

Bruksela, czyli art de vivre

MICHAŁ DOMAŃSKI

 FOT. VISITBRUSSELS.BE/MARIO

W tym wydaniu magazynu „All Inclusive” rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych najciekawszym metropoliom w Europie na organizację kongresów, konferencji, różnego rodzaju spotkań i wydarzeń biznesowych, podróży integracyjno-motywacyjnych czy też po prostu weekendowych wypadów z Polski. Na początek prezentujemy niezmiernie atrakcyjną stolicę, coraz częściej wybieraną przez polskie firmy i turystów indywidualnych, m.in. dzięki niedrogim biletom lotniczym – Brukselę. To niemal 1,5-milionowe, kosmopolityczne miasto, siedziba Unii Europejskiej i NATO. Ta belgijska metropolia słynie ze swoich piw, czekolady, gofrów, frytek czy komiksów. Znajdziemy w niej wiele nowoczesnych centrów kongresowych oraz komfortowych hoteli. Nic więc dziwnego, że „stolica zjednoczonej Europy” uważana jest za jeden z najlepszych kierunków na świecie do organizacji spotkań biznesowych, podróży typu incentive, konferencji czy wystaw, a także tzw. city breaks, czyli krótkich, kilkudniowych, zazwyczaj weekendowych wyjazdów.

Więcej…